Wednesday, July 5, 2017

黃翊 林憶蓮 (1990)

佢哋兩個有咩共通點? 就是cover同一首英文歌Karyn White "The Way You Love Me", 林憶蓮那首叫"夜生活", 黃翊那首叫"I'm In Love".

No comments: