Sunday, April 5, 2015

FACE 週刊 : 男友開騷 林憶蓮好滾動

2015-04-01
恭碩良上週四(26日)喺旺角麥花臣開咗今年第一場騷,反應幾好!老闆Paco、許志安同倫永亮等都有嚟捧場。
有傳恭碩良同林憶蓮會喺今年尾結婚,咁男友開騷,林憶蓮當然撐場啦,聽講憶蓮仲一早去咗現場打點添。講番場騷,憶蓮好專注咁欣賞男友演出,仲一邊聽一邊郁,有時仲雙手掩鼻激動想喊,全知言梗係好想憶蓮上台同男友一齊唱兩嘴啦,可惜憶蓮始終冇上到台。而恭碩良完騷後喺後台就有提起憶蓮喎:「我女友喺度我點首歌畀佢聽啦,即係嗰首葡文歌,因為我哋一齊唱過以前。」嘩冧死人咩!快啲派帖啦!
【短片】【FACE】恭碩良開騷 女友林憶蓮好滾動
http://facepop.nextmedia.com/realtime/news/20150404/53600143

No comments: