Wednesday, January 26, 2011

[憶蓮微博] 1月25日11pm上載圖片

憶蓮wrote : 冷。愛。戴帽子。編織。圍脖。大自然。爬山。陽光。游泳。阿伯。打。羽毛球。熱。瑜珈。呼吸。請隨意組合排列

No comments: