Tuesday, August 13, 2019

【今日香港 昔日的歌】林憶蓮 - 放縱

Sony Music 推出YouTube 播放清單〈時光機〉,將一系列經典歌曲配上香港懷舊相片。
〈時光機〉Playlist~
https://www.youtube.com/playlist…
第一波推出六首經典歌曲,會陸續添加,重拾令你心動嘅燦爛時光!
--已經上架歌曲--
放縱 - 林憶蓮
風雨同路 - 徐小鳳
我的歌 - 大AL
從不知 - 郭小霖
絶對空虛 - 蔡楓華
映像羅曼史 - 陳秀雯
https://youtu.be/tnP1Tc4uWj4

林憶蓮 - 激情
https://www.youtube.com/watch?v=87u900vW44s

林憶蓮 - 早晨
https://www.youtube.com/watch?v=yts7KnGtP58

No comments: