Thursday, April 19, 2018

搖滾大嬸判

‎Sky Ho‎ to 文人多說話
香港搖滾只剩低呢d?? 有少少悲哀香港音樂市場沒落, 連搖滾樂隊同音樂都冇咩新血有代表, 都冇哂唱片業唔緊要, 但只得返20年前舊人支撐到今好似太悲涼, 電影都有新人, 但音樂真係香港做得太差
右圖來源為leung ha 製作

No comments: