Saturday, May 10, 2014

都市觸覺3部曲原裝經典 + 混音大碟套裝2CD系列

華納復刻再版推出《都市觸覺》3部曲, 日本壓製, 每套一隻原裝大碟跟一隻混音大碟, 以2CD套裝發售

No comments: