Monday, March 4, 2019

【野花佇立】你最喜愛的林憶蓮大碟 (5日投票結果)

2391 Votes in 5 days
1. 野花 (292票 / 12%)
2. 夢了、瘋了、倦了 (279票 / 12%)
3. 0 (219票 / 9%)
4. 蓋亞 (175票 / 7%)
5. Faces & Places (139票 / 6%)
6. Love, Sandy (122票 / 5%)
7. Sandy '94 (92票 / 4%)
8. Open Up (85票 / 4%)
9. Ready (77票 / 3%)
10. 鏗鏘玫瑰 (70票 / 3%)
11. 本色 (69票 / 3%)
12. 夜太黑 (65票 / 3%)
13. 呼吸 (64票 / 3%)
14. 逃離鋼筋森林 (63票 / 3%)
15. 感覺完美 (61票 / 3%)
16. 灰色 (61票 / 3%)
17. 陪着我走 (56票 / 2%)
18. City Rhythm (56票 / 2%)
19. 不如重新開始 (49票 / 2%)
20. 回來愛的身邊 (44票 / 2%)
21. 原來… (39票 / 2%)
22. 林憶蓮'S (38票 / 2%)
23. 2001蓮 (37票 / 2%)
24. 不必在乎我是誰 (25票 / 1%)
25. Re-workz (23票 / 1%)
26. 愛上一個不回家的人 (20票 / 1%)
27. Simple (14票 / 1%)
28. 都市心 (14票 / 1%)
29. I Swear (11票 / >1%)
30. 憶蓮 (11票 / >1%)
31. 放縱 (8票 / >1%)
32. 林憶蓮 (7票 / >1%)
33. Wonderful World (6票 / >1%)


No comments: