Monday, August 10, 2015

超犀利趴6-世界好大趴 2015年8月9日台北南港展覽館

鏗鏘玫瑰
https://www.youtube.com/watch?v=7R7U1oOfv_k

鼓手男友同臺犀利 林憶蓮飆唱迷幻《盛夏光年》
https://www.youtube.com/watch?v=P5yk9ybSJJo

超犀利趴6 世界好大趴 林憶蓮 - 盛夏光年 / 鏗鏘玫瑰
https://www.youtube.com/watch?v=StxTYOgEkmQ

No comments: