Saturday, July 31, 2010

鄭州綵排相 (一制作微博)


毛巾..是必需品.... [風扇] [風扇]


一0憶蓮鄭州演唱會.. 30.7 綵排開始...鄭州真的很熱.. [風扇]


音樂總監倫永亮....與毛巾 [冰棍]


倫永亮.. 與鋼琴.. 氣質就不一樣了.. [嘻嘻]


亞洲鼓王..恭碩良...棍棍有力.......


然後............... [風扇] [冰棍] [西瓜]


綵排unplugged部份.....很投入哦...留意下半場.....


混音師阿忠...Bass 阿杰...和音Patrick....還有負責拍照片的Silver....你地想點...


................... [紅牌]


杰仔...已經熱到傻左.... [衰]

No comments: